Õppetöö
Üldine:
 1. Näpustuudio Käsitöökool on erahuvikool, mille moodustavad kooliealised õppurid, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi;
 2. Õppetöö algab 1. septembril ja kestab 30. juunini;
 3. Õppetöö toimub koolide õppetegevusest vabal ajal;
 4. Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile;
 5. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui kaks kuud, võib õppuri kustutada nimekirjast, teatades sellest eelnevalt lapsevanemat või hooldusõigusega isikut;
 6. Õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust õppuri seaduslik esindaja (lapsevanem või hooldusõigusega isik).

 

Õppuri õigused ja kohustused: 
 1. osaleda Näpustuudio Käsitöökooli õppetöös vastavalt valitud õppekavale ja tunniplaanile; 
 2. õpib rõõmuga ise, laseb kaasõpilastel õppida ja õpetajatel õpetada;
 3. suhtub mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse;
 4. ei puudu tundidest põhjuseta ja informeerib õpetajat teadaolevast eelseisvast puudumisest;
 5. hoidma Näpustuudio Käsitöökooli vara, inventari ja varustust;
 6. olema väärikas, hoidma Näpustuudio Käsitöökooli mainet ja esindama vajadusel Näpustuudio Käsitöökooli;
 7. Näpustuudio Käsitöökoolist lahkumisel tagastama tema käes olevad Käsitöökooli vara või hüvitama selle vastavas rahalises väärtuses;
 8. lahkudes Näpustuudio Käsitöökoolist teatama sellest ette vähemalt kaks nädalat:
 9. tasuma õigeaegselt õppetasu ehk jooksva kuu 15. kuupäevaks.