Meist
Kus me tegutseme

MTÜ Aila Näpustuudio tegutseb alates 1. septembrist 2015. aastast aadressil Jüri 19a, Võru linnas esimesel korrusel. Näpustuudios on tervliklik käsitööstuudio, mis koosneb kolmest eraldi ruumist, mis omakorda tagavad õpilastele suurepärased ja mitmekesised tingimused käsitööõppeks. Tagatud on võrdsed võimalused kõikidele õpilastele.

Millal tegutseme?

Regulaarne õppetöö kestab septembrist maini igal tööpäeval, millele lisanduvad meisterdamishommikud kooliklassidele, käsitöökursused lastevanematele, osalemine käsitöölaatadel.

Meie suvised tegevused on juunikuus toimuvad ”Meisterdamispäevad Näpustuudios”, mis on mõeldud kõigile huvilistele ning kus õpetame valmistama suurt kaisulooma, pärlitest mänguasju ja kaarte.

Kellele on Näpustuudio mõeldud?

Näpustuudios leiavad endale meelepärase tegevuse kõik. Näpustuudios käsitöökoolis käivad 5-18-aastased tüdrukud ja poisid, kellele meeldib õmblemine ja käsitöö. Lisaks käsitöökoolile, korraldame ka kursuseid, kuhu on oodatud nii mudilased kui ka täiskasvanud igas vanuses.

Miks tulla Näpustuudiosse?

Näpustuudio on koht Võrumaal, kus on alati hea üheskoos meisterdada, õppida uusi oskusi, olla loov ja nautida isetegemisrõõmu, suurepärane võimalus olla meeskonnas –  leida uusi sõpru ja positiivsed õpetajad. Kuna käsitöö on väga lai valdkond on kõigil õpilastel erinevad vajadused ja huvid. Püüame olla võimalikult paindlikud ja arendada iga näpustuudio töös osaleva õpilase individuaalseid oskusi ja huvisid. Kõigil stuudio liikmetel on õigus soovitada ja valida, millega ta tegeleda soovib. Tegevus on laste ja noorte poolt algatatud ja seega nendele ka mõeldud ja vastuvõetav.

Erinevalt tavakoolist saab õpilane peaaegu kõik vajamineva Näpustuudiost. Töövahendite ja materjalide muretsemine on toimunud põhiliselt õppemaksust laekunud rahade eest. Mida ja kui palju töövahendeid ja materjale õpetaja suudab muretseda, sõltub paljuski tema aktiivsusest ja ettevõtlikkusest. Töö on korraldatud nii, et kui õpilane soovib näiteks kududa või õmmelda endale väga materjalimahukat eset, siis on tal võimalus materjal ise osta, aga tavapäraste ja väiksemate esemete valmistamiseks saab materjali Näpustuudiost.

Millega me stuudios tegeleme?

Töö käigus meisterdame pehmeid mänguasju ning õmbleme riideid nii nukkudele kui ka iseendale. Veel heegeldame, koome, tikime, teeme lapitehnikat, erinevaid kaart, pärlitest mänguasju ja koome kangastelgedel. Tähtpäevadeks ja pühadeks meisterdame lustakaid meeneid. Õpime kasutama erinevaid õmblusmasinaid. Harjutame töövahenditega õigesti ja hoolikalt ümber käima. Meile meeldib stuudios koos käia ja üksteist aidates ülalnimetatud asjadega tegeleda.

Kuidas meie töö käib?

Põhiliseks töövormideks on õppetund kestvusega 3 akadeemilist tundi (ehk 3 korda 45 minutit) ja seda kaks korda nädalas. Ühe õppetunni grupi suuruseks on keskmiselt 16 kuni 24 õpilast. Õpilasi õpetab 2 õpetajat.

Enne tööle asumist saavad lapsed aru, mida nad tegema hakkavad, ja miks – see tekitab huvi ja motiveerib neid. Lapsi tuleb julgustada ja püüda iga teemat käsitleda elulises seoses, vaid nii võib jõuda soovitud tulemuseni. Hea on iga kord arutada lastega läbi, kuidas üks või teine konkreetne tegevus seostub igapäevase eluga.

Selleks, et saavutada häid tulemusi, on väga oluline valida iga tegevuse jaoks sobiv aeg ja teha ühte tööd mitme tunni jooksul. Pole mõistlik neid tööle sundida, sest siis ei tunne nad sellest rõõmu ja ka tulemused pole kuigi head.

Laste töösse pole vaja liigselt sekkuda, kuna see vähendab nende iseseisvust. Ka tulemuse suhtes pole vaja olla liiga nõudlik; pigem tuleks hoolitseda selle eest, et lapsed mängiksid ja katsetaksid erinevate tehnikate ja materjalidega, tundes neist täielikku rõõmu.

Oluline on lasta lastel ennast vabalt väljendada, jättes ruumi laste loovusele. Tööd tehes peaksid lapsed õppima töövahenditesse ja materjalidesse suhtuma säästlikult.

Iga ringitunni lõpus antakse hinnang tehtud töö kohta. Hinnangu andmisel arvestatakse õpilase teadmisi, oskusi, töökultuuri, aktiivsust, iseseisvust, loovust jm. Hinnangu andmine on individuaalne ning arvestab iga õpilase võimeid. Valmis mänguasja vaadeldakse, analüüsitakse, kiidetakse, antakse hinnang üheskoos, kõigi õpilaste osavõtul ja kaasabil.

Näpustuudio ülesandeks on anda lastele huvialane haridus ja aidata kinnistada üldhariduskoolis loodud üldist maailmapilti. Kasvatus ringitöö kaudu võimaldab juhendajal arendada lastes säästlikkust, korrashoidu, viisakust ja esteetlikkust.

Eestlasi peetakse säästlikuks rahvaks. Paljudes peredes on põlvest põlve edasi antud oskust vanast uut õmmelda. Lastega vesteldes on välja tulnud, et tihti kasutatakse vanu riideesemeid tikkimise alusmaterjalideks ja lapitehnikas patjade, tekkide jms. õmblemiseks. Ka kaltsuvaipade kudumiseks oleme riideesemeid ribadeks lõiganud. Pehmete mänguloomade õmblemiseks sobivad suurepäraselt väikeseks jäänud kasukad ja mütsid.

Me ei viska ühtegi riideriba ära, vaid korjame need selleks ettenähtud kastidesse, sest hiljem võib neid kasutada kas pehmete mänguasjade täitmiseks või lapimaalide tegemiseks. Selliselt toimides arendame lastes säästlikku suhtumist tekstiili.

Omatehtud kingituste valmistamine suurendab lapses töömotivatsiooni. Eriti rõhutame mitte tehtud töö materiaalset väärtust, vaid seda, et asi on valminud oma kätega. Kingituse väärtust tõstab selle kaunis pakkimine. Kingituse maitsekas vormistamine kasvatab lugupidamist nende vastu, kellele kingitus tehakse.

Näpustuudios valitseb reegel, et uue töö juurde ei asuta enne, kui vana on valmis. See nõue tagab töö lõpetamise ja korrektsuse. Noorematel lastel on raskusi vana töö lõpetamisega, eriti kui naaber alustab uut ja huvitavamat. Sellepärast on oluline, et neile antav töö oleks jõukohane ja kiiresti valmiv. Näiteks väikese hiire, siili ja jänese õmblemine. Need töömahult väikesed esemed sisaldavad suhteliselt palju edaspidises töös vajalikke töövõtteid ja oskusi. Samas pakub selline lühiajaline 1-2 ringitundi, korrektselt lõpetatud töö lapsele suurt naudingut. Noorematele lastele on tihti omane kärsitus ja kiirustamine tööde lõpetamisel, mis võib rikkuda kogu töö tulemuse. Näiteks märgates nukuriiete õmblemisel lohakust reageerime sellele küsimusega: „Kas ta paneks endale sellise riietuseseme selga?“ Tavaliselt aitab see suhtuda tõsisemalt tehtavasse esemesse. Õpetaja peaks reeglina alati nõudma laste tööde korralikku viimistlust.

Millised on meie õppemeetodid?

Põhiliseks õppemeetodiks Näpustuudios on  õppimine läbi tegevuse. Selles on suur osa iseseisval tööl. Õpilased proovivad erinevaid võimalusi eesmärgi saavutamiseks, leides lõpuks sobivaima. See meetod haarab õpilase kaasa ja sunnib teda aktiivselt omandama õpitavat. Lisaks on kasutusel traditsioonilised meetodid, loeng või vestlus, iseseisev töö, näidismaterjalid, töö tööjuhendiga. Oluliseks on nende meetodite kasutamisel see, et neid kasutatakse üheskoos, mis aitab vältida erinevate meetodite nõrku külgi.

Ülalmainitud meetodid sisalduvad ka meetodis õppimine läbi tegevuse. Antud meetod on efektiivne seetõttu, et õpilane näeb oma edusamme ja vigu koheselt. Tal on võimalus teha parandusi ja jõuda õige tulemuseni. Kvaliteetsema tulemuse saavutamiseks kasutatakse ka pikemat õppetundi. Selle eelis on see, et ta näeb oma tulemust kiiremini, mis väldib igavuse tekkimist ja motiveerib rohkem tööle.

Kas Näpustuudiol on koolitusluba?

Jah, Näpustuudio Käsitöökoolil on koolitusluba. Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavad: 81798 Käsitöö ja 81800 Õmblemine.